Ứng dụng gốc độc quyền riêng bạn

Trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới

main

Hướng dẫn cài ứng dụng trên thiết bị iOS

Ủy thác quản lý thiết bị iOS

HƯỚNG DẪN 06 BƯỚC ĐƠN GIẢN

01 Cài đặt > Chung
02 Chung > Quản lý thiết bị
03 Quản lý thiết bị > Chọn "Doanh nghiệp"
04 APP > Chọn APP của bạn
05 APP > Tin tưởng "Doanh nghiệp"
06 Chung > Ủy quyền hoàn thành